વિદ્યાર્થી માટે મહત્વના સમાચાર? વિશ્વનાં કોઈ પણ ખૂણેથી હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઓનલાઈન કોર્ષ ભણી શકાશેઆગામી શૈક્ષણિક વર્ષથી યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશનના નિયમ મુજબ 3 યુજી અને 10 પી.જીના કોર્ષીષ ઓનલાઈન માધ્યમથી શરૂ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુંSource link

Leave a Reply