જામનગર : CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પૂરના ગારામાં ચાલીને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત કરી, સર્વેના આદેશCM Bhupendra Patel Jamnagar visit: જામનગરના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં નુકસાનીનો તાગ મેળવતા સીએમ પટેલ, શું લોકોની અપેક્ષા મુજહ સહાયતા જાહેર કરશે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ જામનગરમાં તબાહીના દૃશ્યોSource link

Leave a Reply